LY0HQ IARU Championship 2017 results

2017 IARU HF Championship
Full Results
 
IARU Headquarters Stations
 1. EF4HQ 19,650,618
 2. DAØHQ 18,507,425
 3. TMØHQ 17,925,935
 4. II#HQ 17,111,952
 5. OL7HQ 16,884,938
 6. S5ØHQ 15,837,120
 7. EM5HQ 15,655,536
 8. 9AØHQ 14,789,439
 9. YTØHQ 13,938,290
 10. OF1ØØHQ 13,025,453 (Claimed 13844194)
 11. LYØHQ 12,999,987 (Claimed 14271750)
 12. YRØHQ 12,475,652
 13. GR2HQ 11,904,750
 14. SNØHQ 11,530,896
 15. OEØHQ 10,282,696
 16. HGØHQ 9,996,921
 17. YL4HQ 9,604,793
 18. OZ1HQ 9,084,096
 19. UN1HQ 8,523,216
 20. LZ7HQ 7,824,950
 21. EW5HQ 7,747,020
 22. PA6HQ 7,703,840
 23. SXØHQ 6,113,536
 24. OPØHQ 5,736,090
 25. W1AW 5,642,910
 26. HB9HQ 5,392,064
 27. RØHQ 5,212,064
 28. 8N#HQ 4,823,826
 29. Z3ØHQ 4,742,974
 30. CX1AA 4,237,728
 31. LU4AA 3,313,440
 32. NU1AW 3,077,302
 33. B9HQ 2,809,188
 34. SK9HQ 2,740,352
 35. EIØHQ 2,478,592
 36. ER7HQ 2,386,141
 37. PJ2HQ 1,934,515
 38. LN2HQ 1,803,340
 39. T4ØHQ 1,711,716
E2HQ 1,699,074
CR5HQ 1,591,425
TC3HQ 1,579,796
HBØHQ 1,438,338
LX8HQ 1,360,380
VA3RAC 1,240,630
VP9HQ 1,163,400
AT1HQ 1,122,316
A71HQ 1,052,656
DXØHQ 803,892
YEØHQ 794,744
ZL6HQ 647,860
V31HQ 566,296
ZF1A 406,098
ES17EU 350,588
HI3RCD 339,290
BOØHQ 273,148
ZP5AA 246,636
J73Z 111,882
TGØAA 94,860
ZS9HQ 83,520
XE1LM 55,014
9M2A 32,298
XR3HQ 19,890
HLØHQ 14,875
VR2ØHK 1,955

 

Finally Claimed scores for IARU HF Championship 2017 for Headquarters Stations.

Place CALL SCORE
1 EF4HQ 21518350
2 TM0HQ 19219032
3 DA0HQ 19066500
4 OL7HQ 18835791
5 IIXHQ 18511766
6 S50HQ 16817203
7 EM5HQ 16551948
8 9A0HQ 15621617
9 YT0HQ 14807500
10 LY0HQ 14271750
11 OF100HQ 13844194
12 YR0HQ 13480936
13 GR2HQ 13065846
14 SN0HQ 12267240
15 OE0HQ 10894000
16 HG0HQ 10889320
17 YL4HQ 10080404
18 OZ1HQ 9836544
19 UN1HQ 9649500
20 LZ7HQ 8539524
21 PA6HQ 8533320
22 EW5HQ 8355952
23 SX0HQ 6862526
24 OP0HQ 6320485
25 R0HQ 6208704
26 W1AW/2 6068844
27 HB9HQ 5820171
28 Z30HQ 5399680
29 CX1AA 4918005
30 NU1AW/5 3623250
31 B9HQ 3236538
32 SK9HQ 2994228
33 EI0HQ 2731518
34 PJ2HQ 2037206
35 LN2HQ 2001000
36 E2HQ 1933784
37 T40HQ 1933604
38 CR5HQ 1842929
39 HB0HQ 1554960
40 LX8HQ 1501290
41 ZL6HQ 1425314
42 AT1HQ 1204547
43 DX0HQ 979255
44 YE0HQ 913675
45 TC3HQ 687060
46 V31HQ 623712
47 LU4AA/D 490768
48 LU4AA/F 490768
49 LU4AA/O 490768
50 HI3RCD 403340
51 ES17EU 396322
52 BO0HQ 310400
53 J73Z 130916
54 TG0AA 105138
55 VE6SH 101150
56 ZS9HQ 92400
57 VR20HK 2725
58 XR3HQ 1299
59 ER7HQ  

 

 

 

Positions and Ops.:

160CW – LY7M @LY7M
160SSB – LY2XW, LY2MV @LY2XW
80CW – LY1FW, LY2SA, LY2NY, LY2W, LY3VP, LY2MM, LY5O, LY3CW, LY2FN @LY2W
80SSB – YL1ZF, LY4A, LY2CO, LY2BKT, LY3BB, LY2DX, LY2HQ, LY5WB, LY3EU @LY4A
40CW – YL1ZF, LY4A, LY2CO, LY2BKT, LY3BB, LY2DX, LY2HQ, LY5WB, LY3EU @LY4A
40SSB – LY1FW, LY2SA, LY2NY, LY2W, LY3VP, LY2MM, LY5O, LY3CW, LY2FN @LY2W
20CW – LY1FW, LY2SA, LY2NY, LY2W, LY3VP, LY2MM, LY5O, LY3CW, LY2FN @LY2W
20SSB – YL1ZF, LY4A, LY2CO, LY2BKT, LY3BB, LY2DX, LY2HQ, LY5WB, LY3EU @LY4A
15CW – LY8O @LY8O
15SSB – YL1ZF, LY4A, LY2CO, LY2BKT, LY3BB, LY2DX, LY2HQ, LY5WB, LY3EU @LY4A
10CW – LY2TS, LY5A @LY5A
10SSB – LY2BAW @LY2BAW

Support position – LY2K @LY2K

 

Statistic:

Team photo gallery:

 

 

LY0HQ IARU Championship 2020 Team Map

WordPress Google Maps Plugin
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
Facebook