2017 IARU HF Championship Full Results

2017 IARU HF Championship
Full Results
– 
IARU Headquarters Stations
 1. EF4HQ 19,650,618
 2. DAØHQ 18,507,425
 3. TMØHQ 17,925,935
 4. II#HQ 17,111,952
 5. OL7HQ 16,884,938
 6. S5ØHQ 15,837,120
 7. EM5HQ 15,655,536
 8. 9AØHQ 14,789,439
 9. YTØHQ 13,938,290
 10. OF1ØØHQ 13,025,453 (Claimed 13844194)
 11. LYØHQ 12,999,987 (Claimed 14271750)
 12. YRØHQ 12,475,652
 13. GR2HQ 11,904,750
 14. SNØHQ 11,530,896
 15. OEØHQ 10,282,696
 16. HGØHQ 9,996,921
 17. YL4HQ 9,604,793
 18. OZ1HQ 9,084,096
 19. UN1HQ 8,523,216
 20. LZ7HQ 7,824,950
 21. EW5HQ 7,747,020
 22. PA6HQ 7,703,840
 23. SXØHQ 6,113,536
 24. OPØHQ 5,736,090
 25. W1AW 5,642,910
 26. HB9HQ 5,392,064
 27. RØHQ 5,212,064
 28. 8N#HQ 4,823,826
 29. Z3ØHQ 4,742,974
 30. CX1AA 4,237,728
 31. LU4AA 3,313,440
 32. NU1AW 3,077,302
 33. B9HQ 2,809,188
 34. SK9HQ 2,740,352
 35. EIØHQ 2,478,592
 36. ER7HQ 2,386,141
 37. PJ2HQ 1,934,515
 38. LN2HQ 1,803,340
 39. T4ØHQ 1,711,716

LY0HQ IARU Championship 2019 Team Map

WordPress Google Maps Plugin
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
Facebook